Gaasterlandstraat 5, 1079 RH Amsterdam, tel: 085-877 01 87
info@taalstudio.nl
Onderzoek
Meertalige gezinnen in de praktijk
Ouders die hun kinderen meertalig opvoeden, wordt over het algemeen geadviseerd om het “een-taal-een-ouder-model” (OPOL) te hanteren, of “minderheidstaal thuis” (ML@H). De praktische uitwerking van dergelijk ‘taalbeleid’ in gezinnen is echter nauwelijks onderzocht. In twee studies onderzocht De Taalstudio hoe de meertalige opvoeding binnen gezinnen in Nederland vorm krijgt, hoe de ouders de meertalige opvoeding ervaren en of zij hun doelstellingen behalen. In het onderzoek van Aukje Lingsma, studente aan de Universiteit Utrecht, werden ouders geïnterviewd die de OPOL-methode toepassen. In een tweede onderzoek interviewde Birgit Bakker van de Universiteit van Tilburg een groep ouders die ML@H toepassen. Dit tweede onderzoek werd deels gefinancierd door Senter Novem.

Logopedische tests en meertalige kinderen
In dit onderzoek wordt gekeken naar het gebruik van logopedische tests bij de indicatiestelling van meertalige kinderen voor cluster-2. Wij hielden diepte-interviews met professionals die bepalen welke kinderen wel en welke niet een indicatie krijgen voor cluster 2, en die verantwoordelijk zijn voor de behandeling. Welke logopedische tests worden bij meertalige kinderen gebruikt? Hoe worden de resultaten geïnterpreteerd voor de indicatiestelling en voor het behandelplan? Wat zijn de sterke kanten van bestaande tests en wat zijn de beperkingen?
Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Harcourt Test Publishers en in samenwerking met de Universiteit Utrecht.
Klik hier om het rapport te bestellen.

Nederlandse bewerking van DELV
In dit onderzoek worden de mogelijkheden onderzocht voor een  Nederlandstalige versie van DELV. DELV staat voor Diagnostic Evaluation of Language Variation. Het is een taaltest die in het bijzonder ontworpen is om de taalontwikkeling te onderzoeken van kinderen tussen 4 en 10 jaar met diverse culturele en talige achtergronden. DELV onderzoekt vier linguïstische domeinen, elk in verschillende deeltests. In twee masterscripties is voor drie linguïstische domeinen (Semantiek, Syntaxis en Pragmatiek) in kaart gebracht of een Nederlandse vertaling gebruikt zou kunnen worden voor het vaststellen van een taalontwikkelingsprobleem in het Nederlands. In een apart eindrapport worden de resultaten van het onderzoek samengevat.
Het onderzoek vond plaats in opdracht van Harcourt Test Publishers en werd uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Utrecht.
Klik hier om de rapporten te bestellen.

Taal- en denkstimulering
In samenwerking met SARDES ontwikkelt De Taalstudio een innovatieve methode voor het stimuleren van de taal- en denkontwikkeling van kinderen. De methode bestaat uit een set voorleesboekjes en is gebaseerd op recente resultaten van fundamenteel linguïstisch onderzoek. Met het materiaal worden gericht bepaalde zinstypen getraind, waardoor zowel de taal- als de cognitieve ontwikkeling wordt gestimuleerd, en in het bijzonder de ontwikkeling van een Theory of Mind. De training is o.a. geschikt voor kinderen in achterstandssituaties.


Ga naar